Formularz kontaktowy

Rodzaje biletów wstępu do odwiedzanych atrakcji (podaj ilość osób):

Liczba osób w poszczególnych polach musi być równa sumie wszystkich uczestników wycieczki.
Bilety ulgowe przysługują: młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia.
*POLA OBOWIĄZKOWE

Metoda płatności

Podsumowanie płatności

Do zapłaty: PLN

Korzystając z naszego formularza konatktowego, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie (zbieranie, przechowywanie, porządkowanie) swoich danych osobowych przez firmę Poland Active, na zasadach oraz warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jeśli wysłałeś zapytanie odpowiemy na nie najszybciej jak będzie to możliwe.

Dziękujemy za wypełnienie formularza!


 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁREGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1. DEFINICJE 


Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1. REGULAMIN – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą za pomocą FORMULARZA KONTAKTOWEGO oraz dokonania przez Usługobiorcę rezerwacji  na usługę Usługodawcy.

2.  FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.poland-active.com  umożliwiający wybór i zapisanie uczestnika na wzięcie udziału w Usłudze lub bezpośredni kontakt z Usługodawcą.


3. USŁUGA – organizowana na rzecz Usługobiorcy wycieczka jednodniowa lub Impreza turystyczna. 

4. VOUCHER – bon rabatowy z kodem po wpisaniu którego cena może być obniżona. VOUCHER można kupić na stornie: https://www.poland-active.com/voucher

5. USŁUGODAWCA – Biuro podróży MACIEJ SZYMONIAK POLAND ACTIVE  z siedzibą przy ul. Mikołajskiej 5, 31-027 Kraków, NIP: 7931475743, tel.: 123454731, adres e-mail: info@poland-active.com

6. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej.

7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy  polegająca na rezerwacji usługi za pośrednictwem formularza kontaktowego, zwana dalej USŁUGĄ KONTAKTU ONLINE.

8. STRONA – serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Usługodawcę znajdujący się pod adresem www.poland-active.com

9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 §2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344) Usługodawca publikuje niniejszy Regulamin , który określa:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4)  tryb postępowania reklamacyjnego.

    2. Usługobiorca ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z usługi elektronicznej oraz przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

    1. Dostęp do FORMULARZA KONTAKTOWEGO jest bezpłatny i wymaga:

1)  wypełnienia pół FORMULARZA KONTAKTOWEGO , w którym należy wpisać dane Usługobiorcy tj.  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane uczestnika (osoby, na rzecz której Usługobiorca rezerwuje miejsce). Ponadto z listy należy wybrać rodzaj i nazwę usługi i na którą uczestnik ma być zapisany. FORMULARZ KONTAKTOWY umożliwia zapisanie więcej niż jednego uczestnika. Wystarczy jednak podać tylko dane przedstawiciela grupy uczestników. FORMULARZ KONTAKTOWY zawiera także pola dotyczące liczby biletów normalnych i ulgowych dla uczestników, numeru telefonu, preferowanego języka, miejsca rozpoczęcia wycieczki.

FORMULARZ KONTAKTOWY daje możliwość zaznaczenia pola WÓZEK INWALIDZKI dla osób poruszających się na lub przy pomocy wózka inwalidzkiego. Cena za usługę wylicza się automatycznie w walucie wybranej na stronie www.poland-active.com w polu WALUTA. Cenę można obniżyć wpisując kod rabatowy z zakupionego wcześniej VOUCHERU.

2)  uiszczenia przez Usługobiorcę zapłaty mozna dokonać przelewem bankowym lub kartą kredytową on-line za pomocą systemu Przelewy24

Po wybraniu ikony Przelewy24 w FORMULARZU KONTAKTOWYM i wciśnięciu przycisku Rezerwuję i Płacę FORMULARZ PRZEKIERUJE na stronę rezerwacji Przelewy24

Warunkiem rezerwacji za pośrednictwem Przelewy24 jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Usługodawcę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.

3) Wpłacona kwota zawiera podatek VAT.

4) Przed skorzystaniem z procesu wpłaty poprzez Przelewy24, Usługobiorca powinien zapoznać się z Regulaminem Przelewy24 znajdującym się na stronie płatności.  Wpłata zaliczki poprzez system Przelewy24 jest równoznaczna z akceptacją  jego treści.

5) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

6) W celu otrzymania faktury VAT Usługobiorca może zgłosić ten fakt poprzez dodanie tej informacji w polu UWAGI w FORMULARZU KONTAKTOWYM lub wysyłając wiadomość e-mail pod adres: info@poland-active.com podając dane do faktury VAT w terminie 14 dni od rezerwacji.

7) Przedmiotem usługi rezerwacji jest zapisanie (zagwarantowanie miejsca) uczestnika na wybraną usługę.  

8) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzach.

9) Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usługi elektronicznej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Niedozwolone jest:

 

– korzystanie z formularzy w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

- dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

10) W celu skorzystania z FORMULARZA FORMULARZA KONTAKTOWEGO Usługobiorca powinien posiadać:
 – komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do Internetu
 – jedną z wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome min. v. 67, Mozilla Firefox min. v. 57, Opera min. v. 52, Microsoft Edge min. v. 17, Safari min. v. 12, lub ich nowsze wersje. Wersje przeglądarek starsze od aktualnych, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni. 

- możliwość instalacji plików Cookies.

11) W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z  KONTAKTOWEGO Usługobiorca zbiera i przetwarza dane osobowe jako Administrator Danych Osobowych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie https://www.poland-active.com/Polityka-Prywatnosci

12) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności RODO, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

 

 

 

§4 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

1) Usługobiorcę łączy z Usługodawcą umowa o świadczenie usług elektronicznych od momentu wypełnienia i wysłania przez Usługobiorcę FORMULARZA KONTAKTOWEGO z dokonaną płatnością.

2) Usługobiorca i Usługodawca mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez którąś ze stron postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

3) Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od świadczenia usługi rezerwacji i usługi kontaktu w każdym czasie przed dokonaniem płatności.

4)  Po uiszczeniu opłaty przez Usługobiorcę za rezerwację w przypadku odstąpienia od świadczenia usługi rezerwacji kwota podlega zwrotowi, ale może być pomniejszona o rzeczywiste koszty poniesione przez Usługodawcę przy realizacji usługi (tj. np. rezerwacja biletów w muzeach i obiektach turystycznych za które Usługodawca musi uiścić opłatę wcześniej na rzecz organizowanej usługi dla usługobiorcy).

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1) W przypadku zastrzeżeń co do świadczonej usługi elektronicznej Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail na adres : info@poland-active.com

2) Reklamacja powinna zawierać: a) opis zdarzenia, którego dotyczy; b) wskazanie zastrzeżenia; c) wskazanie roszczenia; d) dane kontaktowe oraz dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy

3) Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz udziela odpowiedzi w formie wiadomości e-mail. W przypadkach bardziej skomplikowanych, Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę w formie przewidzianej dla odpowiedzi, iż odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2022 r. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. 

 

Poland Active 

ul. Mikołajska 5
31-027 Kraków

Tel. +48 12 345 47 31

Tel. +48 796 089 437


Email:
info@poland-active.com


 

 • Maciej Szymoniak
  Maciej Szymoniak


  +48 609 167 964
   
 • Joanna Adamczyk
  J
  oanna Adamczyk

 


POLAND ACTIVE
Certificate of Excellence
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

 
GetYourGuide | Poland Active Krakow

 

 

 

Newsletter

Zapisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Politykę prywatności